Plotnicka

Закінчила з відзнакою факультет економіки та менеджменту Харківської державної академії міського господарства (1999 р., спеціальність "Менеджмент організацій").

З 2001 р. по 2006 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

В 2005 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК.

В 2010 р. отримала атестат доцента кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

З 2006 р. по 2016 р. - доцент кафедр менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

В 2016 р. захистила дисертацію доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2016 р. обіймає посаду професора кафедри менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні дисципліни "Менеджмент організацій"; "Корпоративне управління", "Менеджмент та маркетинг", «Міжнародний маркетинг», «Стратегії виходу організації на зарубіжні ринки», «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища».

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування та функціонування механізмів управління та ефективного використання внутрішніх ресурсів підприємств; управління маркетинговими комунікаціями; брендинг.

Очолювала науково-дослідну роботу за господарськими договорами за темами «Дослідження поведінки споживачів туристичних послуг з фокусом на соціальні медіа» (2018 р.) та «Дослідження процесів виникнення локальних територій депресивного типу в економічному середовищі регіону» (2013 р.).

Член спеціалізованої вчених рад Д 64.089.01 та Д 64.832.02 із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Здійснює керівництво здобувачами наукових ступенів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Входила до складу робочої групи з розробки освітніх програм з підготовки магістрів «Менеджмент організацій і адміністрування» та бакалаврів «Менеджмент організацій міського господарства». Гарант освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії (третій освітньо-науковий рівень) зі спеціальності 073 «Менеджмент». Працювала у складі експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи.

Входила до складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».

Брала участь у міжнародному проекті INFINITY в Університеті Нової Гориці, Словенія, «Економіка і управління збереженням об’єктів культурної спадщини» за підтримки програми Erasmus Mundus, 2015 p.

Бере активну участь у житті наукової спільноти як в Україні, так і за її межами, виступала з доповідями на Міжнародних конференціях Чехії, Чорногорії, Італії та ін.

Автор понад 125 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту та маркетингу.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

В фахових виданнях України:

 1. Plotnytska S. I. Risk management in small and medium sized enterprises // V. V. Lavruk, S.I. Plotnytska, Zaporozhets H.V. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. - № 4 (16). – С. 72-79.
 2. Plotnytska S. Instruments for increasing performance and efficiency of business structures and public authorities’ interaction at the process of social and economic development / O. Diegtiar, S. Plotnytska // Public management collection. - № 5 (15). – September 2018. – Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — р. 75-86.
 3. Плотницька С. І. Маркетингові інструменти в розвитку малого та середнього бізнесу. – Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 192-203.
 4. Плотницька С. І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах - Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки». — 2017. — № 3. – С. 71-77.
 5. Плотницька С. І. Методологічні основи управління сталим розвитком підприємства // Вісник Сумського аграрного національного ун-ту. - Серія "Економіка і менеджмент". – Випуск 12. - 2016. - С. 140-147.

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Plotnytska S. The Analysis of Users’ activity in Social media with focus on Brand Management // 4th International Colloquium on Corporate Branding, Identity, Image and Reputation (COBIIR 2018, Calabria, 3rd – 4th September 2018) – London, Middlesex University, 2018. - 47-48.
 2. Plotnytska S. The Analysis of Social Media with a Focus on SMEs / S. Plotnytska // New thends and best practices in socioeconomic research. Book of Abstracts (Republic of Montenegro, Herceg-Novi, April 27-29, 2018) - Podgorica: «3M Makarije», 2018. – Р.21-23.
 3. Plotnytska S. The analysis of consumer behavior with a focus on social media // Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 27-28 вересня, 2018 р.). - Суми: Вид-во Сумського Національного аграрного університету, 2018. – С. 23-25.
 4. Plotnytska S. Challenges for the brand management development in small and medium enterprise in Ukraine / S. Plotnytska // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. - С. 24-26.
 5. Svitlana Plotnytska. Challenges in the Development Marketing Communication for SMEs // Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15–16 грудня 2017 р.) – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 109-110.

Монографії:

1.Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. Розділ 1, п. 1.3 (С. 37 – 59).

2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. Розділ 4, п. 4.2 (С. 238 – 253)

3.ПлотницькаС.І. Інструментарій ефективного управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств [монографія] / С.І.Плотницька. — Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 331 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Плотницька С.І. Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища: Навч. пос. / С. І. Плотницька. Харків: Вид-во «Смугаста типографія», 2018. - 175 с.
 2. Плотницька С.І. Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.

 

 

 

 

 

 

 


 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ:    +38 (066) 144-91-95     Калашнікова Христина Ігорівна

Хто відвідує

Flag Counter