Кафедра готує фахівців в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

готує фахівців в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

завідувач кафедри, доктор економічних наук за спеціальністю

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

професор, Новікова Марина Миколаївна

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ

БАКАЛАВР,

напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»

базова вища освіта

СПЕЦІАЛІСТ,

Спеціальність 7.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

повна вища освіта

МАГІСТР,

Спеціальність 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

повна вища освіта

Форми навчання

денна / заочна

денна / заочна

денна

Вартість навчання

12 000 грн. / 4 800 грн. на рік

13 100 грн. / 4 900 грн. на рік

13 100  грн. на рік

Термін навчання

4 роки / 4,5 рока

1 рік / 1,5 рока

1,5 рока / 2 роки

Професійні спрямування

Спеціалізації

Магістерські програми

 - Менеджмент організацій і адміністрування.

 - Публічне управління і адміністрування.

«Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві»;

 - Менеджмент організацій і адміністрування

 - Адміністративний менеджмент.

- Менеджмент організацій і адміністрування (освітньо-наукова).

Основні навчальні дисципліни

Теорія організації;

Менеджмент;

Операційний менеджмент;

Управління персоналом;

Самоменеджмент;

Управління інноваціями;

Стратегічне управління;

Адміністративний менеджмент;

Державне та регіональне управління;

Управління житлово-комунальним господарством;

Системи життєзабезпечення міст; Проектування інформаційних систем в менеджменті;

Електрона комерція;

Комунікативний менеджмент

Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства

Державне регулювання економіки

Менеджмент організації;

Корпоративне управління;

Управління якістю;

Управління змінами;

Управління проектами;

Фінансовий менеджмент;

Публічне адміністрування;

Стратегічна діагностика потенціалу підприємства;

Обґрунтування управлінських рішень і оцінка ризику;

Муніципальні фінанси;

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Менеджмент організації;

Корпоративне управління;

Управління якістю;

Управління змінами;

Управління проектами;

Фінансовий менеджмент;

Публічне адміністрування;

Електороне урядування;

Стратегічна діагностика потенціалу підприємства;

Ризик-менеджмент;

Інвестиційний менеджмент; Організаційна культура;

Муніципальні фінанси

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;

Методологія і організація наукових досліджень

поглиблене вивчення іноземних мов професійного спрямування

Кваліфікації, що присвоюються випускнику

  • Бакалавр з менеджменту;
  • Менеджер-адміністратор
  • Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування;
  • Менеджер (управитель) організації
  • Магістр з менеджменту організацій і адміністрування;
  • Менеджер (управитель) організації

Об’єкт діяльності випускника

первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях

 управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях

управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях;

науково-педагогічна діяльність

Фахові компетентності

ЗДАТНІСТЬ:

      надавати обґрунтовані пропозиції щодо формування та розроблення загальнодержавної та регіональної політики;

      здійснювати процес мотивації та стимулювання персоналу;

      здійснювати контроль за виконанням рішень;

      оцінювати впив макроекономічного середовища на підприємство, організацію;

      розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою прийняття управлінських рішень;

      розробляти стратегічні, поточні та оперативні плани та управляти їх реалізацією;

      оцінювати нові ринкові можливості підприємства, організації та розробляти бізнес-плани;

      організовувати та проводити рекламні компанії, презентації;

      розробляти піар-проекти, організовувати та проводити піар-акції;

      робити аналіз господарської діяльності підприємства;

      організувати і контролювати виконання виробничої програми;

      здійснювати маркетингові дослідження для формування та управління маркетинговою стратегією підприємства;

      розробляти та управляти реалізацією збутової програми підприємства, організації

      використовувати системний підхід в управлінні підприємством, організацією

      організовувати процес управління підприємством, організацією;

      планувати діяльність підприємства, організації,

      управляти процесами мотивації та стимулювання персоналу;

      здійснювати контроль за реалізацією управлінських рішень;

      розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення;

      формувати, організовувати, контролювати реалізацію кадрової, виробничої, маркетингової зовнішньоекономічної, інноваційної, інвестиційної, збутової політики та стратегії підприємства, організації;

      самостійно приймати управлінські рішення;

      організовувати систему контролю на підприємстві, в організації;

      оцінювати ефективність і результативність діяльності підприємства, організації;

      розробляти антикризові програми управління;

      діагностування стану функціональних підсистем підприємства, організації;

      знаходити та оцінювати нові ринкові можливості розвитку бізнесу;

      розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організації, напрямів діяльності, продуктів;

      здійснювати фінансовий аналіз діяльності підприємства, організації та приймати управлінські рішення щодо покращення фінансового стану та безпеки підприємства, організації

      розробляти загальнодержавну та регіональну політику;

      організовувати процес управління підприємством, організацією;

      розробляти та вдосконалювати раціональні форми організації управління;

      розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення, організовувати та контролювати їх виконання;

      формувати кадрову політику та стратегію підприємства, організації;

      розробляти та вдосконалювати системи мотивації та стимулювання праці;

      формувати організаційну культуру;

      організовувати впровадження нововведень;

      організовувати та управляти комерційною діяльністю;

      розробляти антикризові програми управління;

      оцінювати вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства, організації;

      управляти та вдосконалювати маркетингову діяльність;

      оцінювати ризики реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища;

      проводити стратегічне та поточне оцінювання стану функціональних підсистем підприємства, організації;

      робити фінансовий аналіз діяльності підприємства, організації та оцінювати його (її) результативність для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

      здійснювати аналітичну діяльність щодо вдосконалення управління підприємством, організацією

Первинна посада у сфері діяльності

Помічник керівника підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів, спеціалісти функціональних структурних підрозділів підприємства, організації

Менеджер (управитель) підприємства, організації з:

адміністративної діяльності, персоналу, маркетингу та збуту, житлово-комунального господарства, комерційної діяльності, планово-фінансової, планово-економічної діяльності;

спеціаліст департаментів і управлінь обласних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних Рад

 Менеджер (управитель), заступник керівника підприємства, організації з:

 адміністративної діяльності, персоналу, маркетингу та збуту, комерційної діяльності, планово-фінансової, планово-економічної діяльності, житлово-комунального господарства;

 аналітик з питань ефективного управління підприємством, організацією;

 головний спеціаліст департаментів і управлінь обласних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних Рад;

 викладач-стажор