Гурток «Юний менеджер-економіст»

KZ KhOMAN

Реєстрація для відвідування занять у гуртку «Юний менеджер-економіст»

 

У рамках співпраці вищих навчальних закладів з Малою академією наук України та при підтримці  Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» діє гурток «Юний менеджер-економіст».

Керівником гуртка є доцент кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук, Боровик Марина Вікторівна.

Гурток «Юний менеджер-економіст» створено для учнів 9-11 класів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл.

Метою гуртка є поглиблене вивчення основних сучасних економічних тенденцій та сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості у процесі науково-дослідницької роботи.

Програма роботи гуртка «Юний менеджер-економіст» ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти з навчального предмета «Економіка», а також на сучасних інноваційних технологіях і методах навчання, міжпредметних зв’язках.

Знання, вміння та навики, що отримують учні під час відвідування гуртка, дозволить використовувати їх під час підготовки наукових робіт з економіки, та участі у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за науковим відділенням «Економіка», а також гідно представити свої школи у олімпіадах та інтелектуальних турнірах з економіки.

Заняття гуртка проходять у інтерактивній формі, з використанням тренінгових технологій (міні-лекції, ситуаційні завдання, екскурсії, презентації, конкурси, тематичні заходи тощо).

Особлива увага приділяється отриманню практичних навичок щодо вирішення актуальних завдань з економіки та менеджменту.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати уявлення про науку як особливий вид діяльності людини;

 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності економічних та управлінських процесів;

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у галузі економіки та менеджменту;

 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;

 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у галузі економіки та менеджменту;

 • сформувати навички роботи з науковою економічною інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;

 • розвивати вміння оперувати науковими знаннями, законами, теоріями, фактичним матеріалом і методикою досліджень в економічній галузі;

 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

 • розвивати системне логічне і критичне мислення;

 • сприяти задоволенню потреб у творчій самореалізації та саморозвитку особистості.

На заняттях гуртка «Юний менеджер-економіст» учні, отримують базові знання з предметів, якими вони цікавляться (адже в шкільній програмі скорочено години на вивчення окремих тем), набувають практичних умінь і навичок економічного дослідження. Дослідження, що виконуються гуртківцями, мають чітке навчально-виховне, виробниче і наукове спрямування. Передбачається і самостійна робота учнів з літературними джерелами, екскурсії до музеїв, на виставки, до промислових, будівельних підприємств та підприємств житлово-комунального господарства, науково-дослідних установ, написання і захист індивідуальних творчих робіт, виконання дослідницьких робіт, участь у науково-практичних конференціях. Все це має забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості та професійну підготовку учнівської молоді.

У рамках діяльності гуртка учні отримують знання, вміння та навики щодо:

 • визначення сутності основних економічних понять;

 • дослідження взаємозв’язки між різними економічними процесами та явищами;

 • особливостей та механізму функціонування ринку в умовах ринкової економіки;

 • характеристики поведінки споживачів та виробників на ринку;

 • дослідження теорій виробництва, факторів виробництва та особливостей виробничих ресурсів, доходів та витрат в сучасних економічних умовах господарювання;

 • визначення особливостей функціонування різних типів ринкових структур (конкуренція і монополія);

 • дослідження основ підприємницької діяльності;

 • обґрунтування загальних результатів національного виробництва;

 • сутності економічних коливань, безробіття та інфляція;

 • особливостей державного регулювання економіки;

 • обґрунтування необхідності здійснення міжнародної торгівлі, валютних відносин, рух капіталів між країнами;

 • визначення переваг та загроз глобалізації;

 • дослідження особливостей світової економіки;

 • визначення факторів економічного зростання;

 • дослідження глобальних проблем людства та шляхів їх розв’язання.

У рамках роботи гуртка «Юний менеджер-економіст» передбачено залучення обдарованих дітей до інноваційних проектів, заходів за участю провідних вчених світового рівня, експериментальних робіт з використанням новітніх інформаційних технологій. Учнівська молодь також прийматиме участь у міжнародних наукових школах та виставках. Все це потребує володіння ґрунтовною базою знань і вільного оперування науковим апаратом. Робота за цією програмою передбачає поглиблене вивчення матеріалу від загального поняття про науку, основних етапів науково-дослідницької діяльності, роботи з літературою, написання і редагування тексту роботи до підсумкової презентації результатів науково-дослідницької роботи.

Конкурс захист МАН

У рамках діяльності гуртка учні мають можливість прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.

Учасники гуртка (за бажанням, та за умови підготовки наукової роботи відповідно до встановлених вимог МАН), можуть гарантовано прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за науковим відділенням Економіка.

За підсумками роботи гуртка у 2015 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконана наукова робота для МАН України на тему: «Сонячна енергетика як запорука енергетичної безпеки України». Автор: Венгер Олексій Леонідович, учень 11 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївського районної ради Харківської області. Дана робота отримала Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

За підсумками роботи гуртка у 2016 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконано сім наукових робіт для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. За результами конкурсу Лузан Микита Олександрович, учень 10-Б класу Харківського ліцею №89, Харківської міської ради Харківської області отримав Диплом за І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

За підсумками роботи гуртка у 2017 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконано вісім наукових робіт для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. За результатами конкурсу 2 учня отримали Диплом за 2-ге місце та 1 учень отримав 3-тє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів учасників Малої академії наук України.

Гурток працює протягом навчального року.

Участь у гуртку безкоштовна (за умови реєстрації).

 

Програма гуртка