Научные работы Кондратенко Н.О.

 

Основні наукові публікації

Монографії:

1. Кондратенко Н.О. Стратегія ресурсозбереження регіональних економічних систем: монографія / Н.О. Кондратенко. – Харків: НТМ, 2010. – 362 с.

2. Кондратенко Н.О. Визначення стану енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування України/ Практичні аспекти функціонування підприємств міського господартва: колективна монографія / Н.О. Кондратенко та інші. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 344 с.

3. Кондратенко Н.О. Прогнозування рівня енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування населення України до 2015 року. / Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: колективна монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2013. 280с.

4. Кондратенко Н.О. Технология управления финансовыми ресурсами предприятий промышленного комплекса Украины / «Problemsofaccounting, analysisandaudit: theinstitutionaldimension»: коллективна монография.. VerlagSWGimexGmbHNürnberg, Deutschland, 2015, 32 с.

5. Кондратенко Н.О. Козирева Е.В. Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС. / Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємства: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с.

Наукові статті:

1. Кондратенко Н.О. Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах / Н.О. Кондратенко, В.Н. Тарадай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 970. Випуск 81. (Серія «Економічна»).– Харків, 2011., С. 266 – 273.

2. Кондратенко Н.О. Вплив маркетингової логістики на управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств / Н.О. Кондратенко // Всеукраїнський нуково-виробничий журнал: «Сталий розвиток економіки». 1’2012 [11], С. 237 – 241.

3. Кондратенко Н.О. Обґрунтування методичного підходу до управління інтелектуальним капіталом та моделювання його впливу на інноваційний розвиток підприємства / Н.О. Кондратенко, О.В. Козирєва // Збірник наукових праць ЧДТУ. Випуск 34, частина ІІ, том 2, 2013 р. Серія Економічні науки. – С. 36 – 41.

4. Кондратенко Н.О. Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко, В.Г. Ковтун // Збірник наукових праць ЧДТУ. (Серія: економічні науки). – Вип. 38. Частина. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С.133-137.

5. Кондратенко Н.О. Інноваційно-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко // Економічний простір: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - № 94. – С. 112– 120.

6. Новікова М. М., Кондратенко Н.О. Побудова логістичної стратегії підприємств.Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2014. – Випуск 717 Економіка. – С. 78 – 81.

 
1 Кондратенко Н.О., Азарченкова М. К. Дослідження кризових явищ
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13