Монографії

 1. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с.

 2. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері [Монографія] / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Харків : Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с.

 3. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика [Монографія] / О. А. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. - 508 с.

 4. Державне та регіональне управління в соціальній сфері [Монографія] / за заг. ред. О.А. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с.

 5. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.

 

Статті в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus або Index Сореrnicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів

 1. Diegtiar Trends of management by objectives of regional social sphere development / O. Diegtiar // Scientific and practical journal Public policy and economic development, (Scopus) issue 3(7). 2015, P. 69-79
 2. Дєгтяр О.А. Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі / О.А.Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). –2016. – № 12 (1) грудень 2016. – С. 15–20.
 3. O. Diegtiar Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / O. Diegtiar // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171.
 4. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.
 5. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59.
 6. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94.
 7. Diegtiar Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of “bachelor” / O. Diegtiar S.Vavreniuk // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 93-101

Статті в наукових фахових виданнях

1. Дєгтяр О.А. Методологія державного управління соціальною сферою в умовах трансформаційних процесів в Україні / О.А.Дєгтяр // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Державне управління / ДонДУУ. – Донецьк, 2012. – Т. ХІІІ, вип. 243: Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 33–41.

2. Дєгтяр О.А. Європейський досвід державного регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. –№4 (62). – С. 128–132.

3. Дєгтяр О.А. Ефективність державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – № 3(61). – С. 73–77.

4. Дєгтяр О.А. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян / О.А.Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2012. – № 3.– С. 13–17.

5. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики / О.А.Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2013. – № 1. – С. 54–59.

6. Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін / О.А.Дєгтяр // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – №1 (63). – С. 63–68.

7. Дєгтяр О. А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне будівництво [Електронний журнал]. – 2012. – № 2.

8. Дєгтяр О. А. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне будівництво [Електронний журнал].– 2013. – № 1.

9. Дєгтяр О.А. Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери / О.А. Дєгтяр / Право та державне управління: зб.наук.пр. / [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – № 1 (10). – С. 159–164.

10. Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери / О.А. Дєгтяр // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013.–Вип. №1(43). – С.406-414.

11. Дєгтяр О.А. Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою / О.А. Дєгтяр // Теорія і практика державного управління : зб. наук.пр. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1(40). – С. 221–229.

12. Дєгтяр О.А. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції / О. А. Дєгтяр //Публічне управління: теорія та практика : зб. наук.пр.– 2013.– №2(14). – С.51–55.

13. Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою та соціальна відповідальність бізнесу / О.А. Дєгтяр //Теорія і практика державного управління: зб. наук.пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. –Вип. 2(41). – С.162–168.

14. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 9.

15. Дєгтяр О. А. Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу / О. А. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук.пр. – 2013. – № 3 (15).– С.119–124.

16. Дєгтяр О. А. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Інвестиції: практика та досвід : Наук.-практ. журнал. – 2013. – № 19. – С. 108–112.

17. Дєгтяр О. А. Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні / О. А. Дєгтяр // Економіка і держава: Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2013. – № 19. – С. 99–101.

18. Дєгтяр О.А. Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері / О.А. Дєгтяр // Право та державне управління: зб. наук.пр./ [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – № 2 (11). – С. 103–107.

19. Дєгтяр О.А. Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України / О.А. Дєгтяр // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С.165–169.

20. Дєгтяр О.А. Специфіка державного управління соціальною сферою на регіональному рівні / О.А. Дєгтяр // Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: зб. наук. пр. / ДонДУУ. – Донецьк: ТОВ «ТЕХНОПАРК», 2013. – Т. ХІV. – С. 38–46.

21. Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах / О.А. Дєгтяр // Економіка та держава : Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2013. – № 11. – С. 112–115.

22. Дєгтяр О.А. Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм / О.А. Дєгтяр // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – 2013. – Серія «Управління».Вип. 4. – С. 105–113.

23. Дєгтяр О.А. Прогнозування як функція державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери / О.А. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 4(16). – С. 33–38.

24. Дєгтяр О. А. Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства / О. А. Дєгтяр // Економіка і держава : Міжнарод. наук.-практ. журнал. –2014. – № 1. – С. 98–101.

25.Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади / О.А. Дєгтяр // Теорія і практика державного управління : зб. наук. пр. – Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. –Вип. 3 (42). – С.30–36.

26. Дєгтяр О.А. Соціологічні оцінки функціонування і розвитку механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні на регіональному рівні / О.А. Дєгтяр // Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV, вип. 276, ч. 1. – С. 105–116. – («Державне управління»).

27. Дєгтяр О.А. Системний підхід до державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр //Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук.пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV, вип. 286. – С. 62 – 75. - («Державне управління»).

28. Дєгяр О.А. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / О.А.Дєгтяр// Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171.

29. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр// Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94

30. Дєгтяр О.А., Мурашев С.П. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі // О. А. Дєгтяр, Мурашев С.П. / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71.

 

Статті в інших виданнях

1. Дєгтяр О. А. Государственное управление социальной сферой на современном этапе развития Украины / О. А. Дєгтяр // Вестник государственного и муниципального развития. – Орел, 2013. – № 2.– С. 197–204.

2. Дєгтяр О.А. Особенности прогнозирования последствий государственно-управленческих решений в экономической сфере / О. А. Дегтяр // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра : науч.-теорет. и практ. журнал. – Курск : Курск.акад. гос. и муниципальной службы, 2012. –Вып. 6(2).– С.80–89.

3. Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // NaukaiStudia. – 2013. – Вип. № 28 (96).– С.52–61.

4. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства / О. А. Дєгтяр // Приднепровский научный вестник.– 2013. –№ 7 (143). – С.39–48.

5. Дєгтяр О.А.Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави / О.А.Дєгтяр, В.В.Маліков // Збірник наукових праць «Вісник національного університету цивільного захисту України» Серія «Державне управління». -2014. - №1(1). С. 25-33.

Особистий внесок: автором здійснено виклад основного матеріалу статті

 

Матеріали наукових конференцій

1. Дєгтяр О.А. Реалізація державної політики зайнятості населення / О. А. Дєгтяр // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2010 р. / за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 45–48.

2.Дєгтяр О. А. Заходи з розв’язання проблем зайнятості у 2011-2012 роках / О. А. Дєгтяр // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., 25 листопада 2011 року / за заг. ред. О. Ю. Амосова. – Х. : С.А.М., 2011. – С. 78–81.

3. Дєгтяр О.А. Государственное регулирование рынка труда / О. А. Дєгтяр// Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы II Междунар.науч.-практ.конф., г.Москва, 16 декабря 2011 г. – М. : ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012.– С.82–83.

4. Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою: методологічний аспект / О.А.Дєгтяр // Публічне управління: виклики ХХІ століття : зб. тез ХІІІ Міжнар. наук. конгресу, 21-22 березня 2013 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С.180–181.

5. Дєгтяр О.А. Розвиток та реалізація державної політики у соціальній сфері / О.А.Дєгтяр // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. тез І Міжнар.наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. м. Рівне. – Рівне, 2013. – С.123–129.

6. Дєгтяр О.А. Проблеми визначення ефективності державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр //Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. – Донецьк, 2013. – С.100–102.

7. Дєгтяр О.А. Методологічні аспекти побудови механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери / О.А.Дєгтяр // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: зб.тез Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. –С.103–105.

8.ДєгтярО.А. Социальные технологии в современном государственном управлении/ О.А.Дегтяр //Управление в условиях динамично развивающегося общества :материалы IV Орловских социологических чтений (7 декабря 2012 г.) / под общей ред. канд. соц. наук, доц.Н.В. Проказиной. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013.– С.70–73.

9.Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Образование и наука. ХХІ век – 2013: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Болгарія, 17-25 жовтня 2013 р. – Софія, 2013. – С.72– 74.

10. Дєгтяр О. А. Комплексний механізм державного регулювання розвитку соціальної сфери: закордонний досвід / О. А. Дєгтяр // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1 жовт. 2013 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 219–221.

11. Дєгтяр О.А. Державне управління розвитком структурних складових соціальної сфери / О.А.Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 15 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С.84–87.

12. Дєгтяр О.А. Розвиток державно-приватного партнерства / О. А. Дєгтяр // Ольвійський форум – 2013: Стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 5-9 червня 2013 р. – Миколаїв : Ялта, 2013. – С. 48–49.

13. Дєгтяр О.А. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління соціальною сферою / О.А.Дєгтяр // Научная индустрия европейского рынка : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 27 листопада – 05 грудня 2013 р. – Прага, 2013. – С.65–66.

14.Дєгтяр О.А. Проблемы підготовки специалистов аудита / О. А. Дєгтяр // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 19 лютого 2014 р. –Х. : ХНАДУ, 2014. – С. 34–36.

15. Дєгтяр О.А. Новые аспекты моделей підготовки специалистов учета и аудита / О.А.Дєгтяр // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 19 лютого 2014 р. – Х. : ХНАДУ, 2014. – С. 178–180.

16. Дєгтяр О.А. Держава та бізнес у розвитку соціальної інфраструктури / О.А.Дєгтяр // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку : матеріали І Міжнар, наук.-практ. конф., 5-6 грудня 2013 р. – Донецьк: ДонДУУ. – С. 85–87.

17. Дєгтяр О.А. Інституціоналізація державного управління соціальною сферою як умова забезпечення сталого розвитку держави / О. А. Дєгтяр // Наука та інновація – 2013: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ.конф., 07-15 листопада 2013 р. – Пшемишль,2013. – С. 72–74.

18. Дєгтяр О.А. Державне управління в умовах світової кризи // Альянс наук: вчений – вченому : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 березня 2014 р. – Рівне, 2014. – Т. 1. Державне управління та економіка. – С. 17–19.

19. Дєгтяр О.А. Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів // Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ.конф., 10-12 квітня 2014 р. – Донецьк; Святогірськ, 2014. – С. 20–22.

20. Дєгтяр О.А. Державні механізми забезпечення якості освіти // Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: Інтернет-конф., 19-20 березня 2014 р. – Х.: Нац. ун-т цивільного захисту України, 2014.

21. Інформаційно - комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства

22. Features of formation and development of public-private partnerships in the social sector

23. Дєгтяр О.А. Еволюція теорії державного регулювання соціальної сфери в умовах сучасних викликів / О.А.Дєгтяр// Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.268-270.

24. Дєгтяр О. А. Перспективи економічного розвитку держави та регіону європейського напрямку / О. А. Дєгтяр // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том 2 / Ред. Кол. : Щербан Т.Д. та ін. – Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – С. 242-244.

25. Дєгтяр О. А. Державне регулювання рекламної діяльності як об’єкт наукового аналізу / О. А. Дєгтяр // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «30» вересня 2015 року) / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С. 6-.

26. Дєгтяр О.А. Теоретико-методологічні засади формування довіри до органів влади / О.А.Дєгтяр // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VІ міжнар. наук.¬практ. конф., Дніпропетровськ, 09 жовт. 2015 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 23-2.

27. Дєгтяр О.А., Нікітенко К.Є. Використання маркетингу як нової парадигми управління регіоном / О.А.Дєгтяр, Нікітенко К. Є. // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 138-141.

28. Дєгтяр О.А. Теоретичні основи лізингу як фінансового механізму техничного переоснащення виробництва / О.А.Дєгтяр // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 228-230.

29. Дєгтяр О.А., Кузнецова Ю.С. Правові засади управління розвитком інфраструктури великих міст в Україні / О.А.Дєгтяр, Ю. С. Кузнецова // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 254-257.

30. Дєгтяр О.А. Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери / О. А.Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 77 – 79.

31. Дєгтяр О.А. Процес наукового дослідження студентів в економіці та його характеристика / О.А.Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 183-185.

32. Дєгтяр О. А. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у публічному управління регіоном / О. А. Дєгтяр // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 125-126.

Автореферат

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter