Наукові статті

1. Мельман В.О. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів /В.О. Мельман // Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. – Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки, 2009. – N 6. – С. 56-59.

2. Мельман В.О. Проектний підхід до формування мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів / В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 390 – 394.

3. Мельман В.О. Факторы построения комплексной системы мотивации профессиональной деятельности персонала /В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2012. – Вып. 104. – С. 272 – 276.

4. Мельман В.О. Факторно-критеріальна модель оцінки системи мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів /В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2013. – Вып. 108. – С. 527 – 533.

5. Мельман В.О., Яблонська А.Є. Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності/В.О.Мельман, Яблонська А.Є. // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2014. – Вип. 115. – С. 31– 34.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах

1. Мельман В.О. Роль мотиваційних факторів навчально-професійної діяльності у системі бізнес-менеджмент освіти //Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управління підприємствами, програмами та проектами». – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2010. – С. 223 –224.

2. Мельман В.О., Бєлова Л.О. Психологические аспекты командообразования // Материалы VІІІ международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». - Харків: ХНАМГ, 2010. - С. 206 - 208.

3. Мельман В.О. Мотиваційні фактори системи навчання персоналу // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки: - Бізнес, наука, освіта». – Харків – НТУ «ХПІ», 2011. – С. 312-315.

4. Мельман В.О., Беспалова Т.О. Індивідуальний підхід до мотивації персоналу в сучасних умовах// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та менеджменту. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 308.

5. Мельман В.О. Психологічні аспекти професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку»; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2012. – С. 200 – 202.

6. Мельман В.О. Розвиток комунікативних аспектів державної управлінської діяльності на засадах удосконалення зв’язків з громадськістю// Публічне управління: виклики ХХІ століття: зб. тез ХІІІ Міжнар. наук. Конгресу. – Х.: Вид-во ХАРРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С. 188 – 189.

7. Мельман В.О., Бєлова Л.О. Роль молоді в соціальному діалозі «Суспільство – влада»// Публічне управління ХХI століття : від соціального діалогу до суспільного консенсусу: зб. тез ХIV Міжнар. наук. Конгресу. – Х.: Вид-во ХаРI НАДУ «Магістр», 2014. – С. 206 – 207

Публікаціі в закордонних виданнях

  1. Мельман В.А. Системный поход к мотивации профессиональной деятельности// Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития современного общества», Том 2. – Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2012. – С. 40 – 42.

  2. T. Molodchenko, N. Matvieieva, V.Melman. Project-based approach to establishment of real estate taxation in the context of tax reform in Ukraine // Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10.

  3. Алехина Е. С., Мельман В.А., Яблонская А.Е. Балльно-рейтинговая система оценки знаний как фактор повышения мотивации студентов экономических вузов