Научные статьи:

 1. Гайдученко С.О. Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців / С.О. Гайдученко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «управління».: зб. наук. праць. – К.: Вид-во “Академія муніципального управління ”. - Випуск №2. – 2013. – С.131-138.
 2. Гайдученко С.О. Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління / С.О. Гайдученко // Держава та регіони. Серія “Державне управління” : зб. наук. праць. – Запоріжжя: Вид-во “Класичний приватний університет”. – Випуск № 1(41). - 2013. – С. 16-20.
 3. Гайдученко С.А. Культурологический и глобализационный аспекты в теории государственного управления // Проблемы государственного и муниципального управления в условиях современной глобализации: сб.тр. международной науч.-практ. конф., МГОУ, 18.02.13, Россия / коллектив авторов. – М.: Изд-во МГОУ, 2013. – С.118 – 125.
 4. Гайдученко С.А. Организационная культура государственных служащих как современный концептуальный вектор развития тектологии // Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества»: Материалы IV Орловских социологических чтений 7 декабря 2012 г. / Под общей редакцией канд. соц. наук, доцента Н.В. Проказиной. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 203 – 205.
 5. Гайдученко С.А. Национально-культурный фактор в государственном управлении / С.О. Гайдученко // Электронный журнал регионального хаба в сфере государственной службы. – Астана: Изд-во “Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан”. – Випуск №2. – 2013. – С. 130 - 141.
 6. Гайдученко С.О. Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні / С.О. Гайдученко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С.59-67.
 7. Гайдученко С.О. Інституалізація організаційної культури у публічному управлінні / С.О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45). – С. 17-24.
 8. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 40 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 109 – 116.
 9. Гайдученко С.О. Специфіка організаційної культури у публічному управлінні / С.О. Гайдученко //Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2015. – № 11. – С. 154-164. (*)
 10. Gaiduchenko S. A. Organizational culture in public administration in the context of globalization and integration/ S. A. Gaiduchenko // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv: Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р. (P. 42-52)
 11. Гайдученко С.О. Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (60). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 60-63.
 12. Гайдученко С.О. Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління [Електронний ресурс] / С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1.
 13. Гайдученко С.О. Освітянський  вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства / С.О. Гайдученко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України / голов. ред. проф. Серьогін С.М. - 2015. – № 1 (13).
 14. Гайдученко С.О. Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства / С.О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015.
 15. Гайдученко С.О. Синергетичний підхід до сучасної концепції організаційної культури публічного управління / С.О. Гайдученко // Держава та регіони. Серія “Державне управління”: зб. наук. праць.  – Запоріжжя: Вид-во  “Класичний приватний університет”.
 16. Бабаєв В.М., Гайдученко С.О. Діагностика стану організаційної культури публічного управління як чинник її розвитку / В.М. Бабаєв, С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. 
 17. Ґенеза організаційної культури в державному управлінні як парадигмальний розвиток культурологічної думки
 18. Управління організаційною культурою у сфері державної служби
 19. Організаційна культура як об’єкт управлінської діяльності у сфері державної служби
 20. Глобализационный и интеграционный контексты организационной культуры в публичном управлении
 21. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛІДЕРСТВА КЕРІВНИКІВ НИЖЧОЇ ЛАНКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Научные разработки:

 1. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.
 2. Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби : наук. розробка / В. М. Мартиненко, В. О. Євдокимов, Ю. Д. Древаль та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.

 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter