Монографии:

1. Гнатенко М. К. Методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку регіону // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України: колективна монографія / М. К. Гнатенко, Є. М. Кайлюк, Г. В. Ковалевський та ін. – Харків: Вид. «Форт», 2011. – 448с., С. 281-293.

2. Гнатенко М. К. Проблеми та перспективи водопровідно-каналізаційного господарства міста // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: монографія / М. К. Гнатенко, Є.М. Кайлюк, Т. М. Бурмака та ін. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 344с., С. 268-276.

Статьи:

1. Гнатенко М. К. Державне регулювання інноваційного розвитку / М. К. Гнатенко // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – 2008. – Выпуск 82. – С.222-226.

2. Гнатенко М. К. Форми та методи державної підтримки регіонального інноваційного розвитку / М. К. Гнатенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 18. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 126-134.

3. Гнатенко М. К. Організаційно-методичне забезпечення контролю виконання інноваційних проектів / М. К. Гнатенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 247: в 6 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 284с., С.1011-1018.

4. Гнатенко М. К. Регіональні аспекти оцінки ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів / М. К. Гнатенко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», м. Тернопіль.-2011.-№25., С. 183-189.

5. Гнатенко М. К. Методичне забезпечення оцінки інноваційного потенціалу регіону / М. К. Гнатенко // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка».- 2011.- № 123. - С. 120-134.

6. Gnatenko M.  REGIONAL  ASPECTS  OF  ENVIRONMENTAL & ECONOMIC  EVALUATION   OF  INNOVATIVE-INVESTMENT  PROJECTS  IMPACT  / М. Gnatenko // Науковий журнал «Naukaistudia».-м.Пере́мишль, Польща. - NR 19 (87) 2013., P.5-11.

7. Гнатенко М. К. Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку / М. К. Гнатенко // Управління розвитком – Харьков: ХНЕУ. – 2015. – №1. – С.93-97.

Конференции:

1. Гнатенко М. К. Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності в регіоні // Материалы XXXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Харьков: ХНАГХ, 2010., С.89-90.

2. Гнатенко М. К. Механізми реалізації державної інноваційної політики / М. К. Гнатенко // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку: бізнес, наука, освіта». – Харків: НТУ «ХПІ», 07-10 квітня 2010р., С.95-98.

3. Гнатенко М. К. Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів / М. К. Гнатенко // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 436с., С.181-183.

4. Гнатенко М.К. Публічний договір з абонентами як норма права / М. К. Гнатенко // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Харк. нац. Акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 436с., С. 125-127.

5. Гнатенко М. К. Формування інноваційної інфраструктури в регіонах України / М. К. Гнатенко // Міжнародна наук.-практична конф., 16-17 лютого 2011р.: у 2 т. – Макіївка: Макіївський економ.-гуманітарний інст-т, 2011., С.156-158.

6. Гнатенко М. К. Організаційні аспекти контролю виконання інноваційних проектів / М. К. Гнатенко // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». – Харків: НТУ «ХПІ», 06-09 квітня 2011р., С.95-97.

7. Гнатенко М. К. Регіональний інноваційний комплекс як об’єкт державного управління / М. К. Гнатенко // Материалы XXXVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Харьков: ХНАГХ, 2012., С. 49-51.

8. Гнатенко М. К. Особливості економічної оцінки інноваційних проектів на рівні регіону / М. К. Гнатенко // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26-27 квітня 2012 р. Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2012. – 283с., С.171-173.

9. Гнатенко М. К. Регіональне управління в системі підтримки інноваційної діяльності / М. К. Гнатенко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с., С. 61-63.

10. Гнатенко М. К. Підтримка соціально-економічного розвитку малих міст / М. К. Гнатенко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с.,С.118-120.

11. Гнатенко М. К. Регіональні аспекти активізації структурно-інноваційних трансформацій національної економіки / М. К. Гнатенко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2013 р., присвяченої видатному ученому-економісту О.Г. Ліберману. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 192 с., С.56-58.

12. Гнатенко М. К. Інноваційна інфраструтура в забезпеченні сталого розвитку регіонів / М. К. Гнатенко // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 квітн.2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. – 295 с.

13. Гнатенко М.К. Інтеграційні аспекти активізації інноваційної діяльності господарського комплексу регіону / М.К. Гнатенко // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015, – Ч. 1. – 144с., С.100 – 102.

14. Gnatenko M. K. REGIONALINNOVATIONPOLICY / M. K. Gnatenko // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 червня 2015 р.). у 2 частинах – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч. 1. – 128 с., С 91-93.