Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО МІСТА» (Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

Статті у наукових фахових виданнях

1. Харенко Х.І. Актуалізація проблем функціонування системи життєзабезпечення міста / О.А. Карлова, Х.І. Харенко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 250. – Т. 4. – С. 1526–1530.

2. Калашнікова Х.І. Міський господарський комплекс як складова регіональної економіки/ О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – К. : Техника, 2010. – Вып. 96. – С. 190–197. – (Серия: Экономические науки).

3. Калашнікова Х.І. Соціально-економічний розвиток інфраструктури міст Харківського регіону /Х.І. Калашнікова// Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2011. – № 6’2011. – С. 129–132.

4. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України /Х.І. Калашнікова// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (132). Індекс цитування Thomson Reuters Scientific, SciVerse Scopus,  Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directoryc. 180–185.

5. Калашнікова Х.І. Методика комплексної оцінки тенденцій і динаміки соціально-економічного розвитку великого міста / Х.І. Калашнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. ІІ.−Т.2 – С. 215–218. – (Серія: Економічні науки).

6. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Місто – ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону / Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 6 (126) 2013 р.Індекс цитування Index CopernicusWorld Cat та інш. – с. 95-99.

7. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Рекреаційні об’єкти як інфраструктурна складова містообслуговуючого комплексу / Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект). – Донецк, 2013. – с. 139-143.

8. Kalashnikova C.I. WORLD PRACTICAL WORK OF EVALUATION OF DEVELOPMENT TERRITORIES / Promisingproblems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – 122- 126 pp.

Матеріали наукових конференцій

9. Харенко Х.І. Інтегральний системний підхід в ефективності організації зовнішнього освітлення міста /Х.І. Харенко// Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 164–166.

10. Харенко Х.І. Загальні проблеми системи життєзабезпечення міста та розвитку регіону // О.А. Карлова, Х.І. Харенко // Материалы научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – С. 84–85.

11. Калашнікова Х.І. Інноваційні складові системи життєзабезпечення міст /Х.І. Калашнікова// Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків. – Донецьк, 2010. – С. 321–325.

12. Калашнікова Х.І. Перспективи стійкого розвитку інфраструктури міст Харківського регіону /Х.І. Калашнікова // Українська національна модель: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2011. – № 6. – С. 121–122.

13. Калашнікова Х.І. Процеси функціонування адміністративно-територіальних одиниць України /Х.І. Калашнікова // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 28–29 березня 2013 р.). – Харків: ХНАМГ, 2013. – С. 67–68.

14. Калашнікова Х.І. Місто як центральна складова соціально-економічного розвитку регіону /Х.І. Калашнікова // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 23–24 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 45–47.

15. Карлова О.А.,Калашнікова Х.І. Гендерна рівновага як висхідна складова стратегічного управління соціально-економічним розвитком міста / «Гендерна політика міст: історія і сучасність». Вип.4 //ІІІ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова): наук. Зб.–Х.: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013. – с.90-93.

16. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Інструменти оцінки стратегії розвитку міста / Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013

17. Калашнікова Х.І. Напрями розвитку міст в умовах суспільного розвитку / XXXVII научно-тнхническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ имени А.Н.Бекетова. – Часть 2. – Экономические и гуманитарные науки. – Харьков, 2014. – с. 66-67.

18. Калашнікова Х.І., Редько Х.О. Дослідження проблем функціонування інфраструктури міста (на прикладі харківського регіону) / Всеукраїнська студентська науково-технічна конфренція «Сталий розвиток міст», ХНУМГ імені О.М.Бекетова. – Харків. – 2013.

19. Калашнікова Х.І, Цененко А.С. Экономическая и социальная составляющая устойчивого развития городов / VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конфренція «Сталий розвиток міст», ХНУМГ імені О.М.Бекетова. – Харків. – 2014.

20. Калашнікова Х.І., Гармаш Д.О. Характеристика міста на основі системного аналізу / Материалы VIІІВсеукраинской студенческой научно-техническойконференции «Устойчивое развитие городов» (80-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ им. А.Н. Бекетова): в .-х ч. Ч. 3. – Х.: ХНУГХ, 2014. – с. 42-43.

21. Калашнікова Х.І., Солодовнікова О.О. SWOT- аналіз як призма визначення конкурентних переваг регіону / Материалы VIІІВсеукраинской студенческой научно-техническойконференции «Устойчивое развитие городов» (80-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ им. А.Н. Бекетова): в .-х ч. Ч. 3. – Х.: ХНУГХ, 2014. – с. 45-47.

22. Сhristina Kalashnikova Innovative areas of urban economy management Forum for young researchers “YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES”, Kharkiv, May 25, 2015. TESOL – Ukraine seminar “INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH IN HIGHER AND SECONDARY EDUCATION” , Kharkiv, May 25-26, 2015 / O.M. Beketov Nat.Univ. of Urban Econ. In Kharkiv, Reg.Engl. office U.S. Embassy in Ukraine, TESOL – Ukraine and others. – Kharkiv : O.M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – 94-96 pp.

Публікації в інших наукових виданнях

23. Калашнікова Х.І. Визначення ролі системи життєзабезпечення в економіці міста/ Х.І. Калашнікова // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. – Харків : Вид. „Форт”, 2011. – С. 72-79.

24. Калашнікова Х.І. Аспекти визнaчeння aльтeрнaтив тa oптимізація нaпрямів стрaтeгічнoгo рoзвитку тeритoрії міста / Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-64-0. – с.133-139.