IHTEГPАЛЬНИЙ СИСТЕМНИЙ ПІДХIД В ЕФЕКТИВНОСТI

ОРГАНIЗАЦIЇ ЗОВНIШНЬОГО OCBITЛЕННЯ MICTA

X.I. Xapeнкo, Харківська національна академія міського господарства

61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12

Сучасна eкoнoмiкa крупних, середніх i малих міст, підприємств i органiзацiй е комплексом самих різних систем: економічних, соціальних, науково-технічних, юридичних, житлово-комунальних, архітектурно-будівельних, транспортних, енергетичних, екологічних, iнформацiйних i т.п.

Bci ці системи ефективно функціонують лише в умовах єдиного злагодженого комплексу. За рахунок сумісної злагодженої взаемодiї різних систем утворюється додатковий ефект, який не можливо отримати при ізольованому застосуванні кожній з цих систем.

Планування розвитку міського господарства пов'язано з функціонуванням підприємства i органiзацiй вcix форм власності, беруть участь у фiнансуваннi будівництва, розширення й реконструкції комунальних об’єктів та інженерних мереж. В Україні створено ринковий механізм управління підприємствами, об’єднаннями та організаціями системи життєзабезпечення міста. Внаслідок технологічних особливостей галузі й умов формування сучасних систем життєзабезпечення міських територій бiльшiсть підприємств житлово- комунального господарства, пов'язаних з мережним постачанням pecypciв, займають монопольне положення на обслуговуваній ними території (е природними локальними монополіями). При цьому географiчнi межі товарних ринків, як правило, визначаються адміністративними границями міст, районів. Істотною особливістю комунальної інфраструктури є прояв негативних наслідків монопольного положення підприємств - постачальників i виробників послуг, не тільки у необгpунтованому завищенні цін i тарифів на них, але й у їхній незадовiльнiй якості, надiйностi й екологiчнiй безпеці при неможливості споживача відмовитися від даних видів послуг.

Об'єктом дослідження в роботі обрано Харківське комунальне підприємство «Мiськсвiтло». За своїм основним виробничим призначенням воно займається експлуатацією устаткувань електромереж зовнішнього освітлення в мiстi, обслуговуванням електромереж зовнішнього освітлення, всі види ремонтів, модернізацією та реконструкцією устаткування електромереж зовнішнього освітлення, виконанням проектних робіт, святкова ілюмінація мicтa, будівництво повітряних та кабельних мереж ЛЕП. При визначенні стратегії господарської дiяльностi підприємство керується Конституцією України, чинним законодавством України, Галузевими комунальними нормами ГКН 04.00.019-2004 «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою» , ГКН 02.08.008-2002 «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення», нормативно-правовими актами. Головними завданнями в галузі комунальної інфраструктури є підвищення надiйностi й ефективності діяльності комунальних підприємств, раціональне використання природних pecypciв i виробничого потенціалу.

Для досягнення поставлених завдань підприємству необхідне здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

- удосконалення системи регулювання діяльності комунальних підприємств - природних монополістів;

- демонополiзацiю видів дiяльностi, що не відносяться до сфер природних локальних монополій, i формування конкурентних ринків;

- удосконалення системи договірних взаємин постачальників споживачів комунальних послуг;

- створення стимулів для енерго - та ресурсозбереження як у виробника, так i в споживачів комунальних послуг.

При оцiнцi ефективності виробничої дiяльностi органiзацiй, об'єднань або їх пiдроздiлiв необхідно вибирати таку систему економічних, соціальних, технiко-економiчних, якісних i кiлькiсних показників, яка б реально відображала результати роботи i показувала можливі внутрiшнi резерви.

Побудова оптимальної системи показників - складна, багатоаспектна проблема, яка практично зводиться до цілого комплексу поетапно вирішуваних показових задач. Представляється, що спочатку повинна бути розроблена спеціальна система критеріїв відбору результатних (узагальнювальних) показників.

Для розробки і використання програм розвитку підприємства зовнішнього освітлення міста можна рекомендувати застосування інтегральних (комплексних) систем. Для отримання додаткового маржинального ефекту професором Ковалевським Г.В. розроблений інтегральний системний пiдхiд. Він вiдрiзняється від традиційних пiдходiв тим, що, узагальнює на новому вищому рівні всі системи в єдину інтегральну систему (oстаннi фіксується, виражається у вигляді єдиної моделі комплексу економiко-математичних моделей кожній з локальних, приватних систем). Інтегральний системний пiдхiд (IСП) об'єднує економiчнi, соцiальнi, управлiнськi i юридичні заходи в єдину цiлiсну інтегральну систему. На думку автора, використання IСП дасть можливість ефективного органiзацiї дiяльностi підприємства зовнішнього освітлення мicтa.

Ефективна система органiзацiї виробництва на основі інтегрального системного підходу стимулює комунальні підприємства до скорочення витрат на виробництво комунальних послуг, ощадливого використання фінансових i природних pecypciв.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter