Научные монографии:

 1. Управління підприємством в умовах розвитку ринку: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. М. Красноносова, О. Ю. Проскура, М. М. Салун. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2003. – 168 с.
 2. Управління трудовим потенціалом: Монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. М. Салун, І. А. Грузіна, О. М. Красноносова, С. М. Самойленко, А. Г. Гольдфарб, С. І. Струк. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. – 348 с.
 3. Системне управління трудовим потенціалом підприємства: Монографія / М. М. Новікова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 212 с.
 4. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. В. Боровік. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.
 5. Управління розвитком трудового потенціалу: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. С. Бриль, В. Л. Смолюк, В. В. Самійленко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 260 с.
 6. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу: Монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 248 с.
 7. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: Монографія / М. М. Новікова, Л. О. Машник. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 215 с.
 8. Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 248 с.

Научные статьи:

  1. Новікова М. М. Формування системи показників, які характеризують економічний розвиток регіону. Коммунальное хозяйство городов : научно-технич. сб. : экономические науки. – Киев : «Техніка», 2007. – № 75. – С. 328–333.
  2. Новікова М. М. Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу підприємства. Коммунальное хозяйство городов: научно-технич. сб.: экономические науки. – Киев: «Техніка», 2008. – № 80. – С.235–248.
  3. Новікова М. М. Потенціал фінансової стійкості машинобудівних підприємств. Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 2 (47). – С. 99–106.
  4. Новікова М. М. Методичне обґрунтування прийняття рішень у системі управління трудовим потенціалом машинобудівних підприємств. Економіка розвитку. – 2010. – № 1(53). – С. 59–62.
  5. Новікова М. М. Організаційний механізм забезпечення функціонування системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств. Коммунальное хозяйство городов : научно-технич. сб. : экономические науки. – Киев : «Техніка», 2010. – № 92. – С. 234-239.
  6. Новікова М. М., Новіков Д. А. Методичний підхід до вимірювання та оцінювання трудового потенціалу регіону. Економіка розвитку. – 2011. – № 3 (59). – С. 13-20.
  7. Новікова М. М., Мажник Л. О. Методичний підхід до вимірювання соціально-економічного стану регіонів України. БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2012. – № 6 (413). – С. 36-39.
  8. Бабаєв В. М., Новікова М. М. Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади // Публічне управління : теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2013. – Випуск 4 (16). – С.197-201.
  9. Бабаєв В. М., Новікова М. М., Діоба А. В. Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту (мова оригіналу – англійська) // Актуальні проблеми економіки. Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus (SJR 2012 = 0,187); Index Copernicus (ICV 2012 = 9,21); EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory; EconLit; Cabell’s Directories; ABI/Inform by ProQuest). – 2014. – № 6 (156). – С. 322 – 328.
  10. Новікова М.М. Боровик М.В. Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7. Частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 134 - 137.
  11. Новікова М. М., Кондратенко Н.О. Побудова логістичної стратегії підприємств.Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2014. – Випуск 717 Економіка. – С. 78 – 81.
  12. Новікова М. М., Волкова М. В. Методичні аспекти організації бюджетного планування витрат підприємств міського господарства. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, серія: економічні науки. – 2014. – Випуск 1 (87). – С. 102 – 109.
  13. Новікова М. М. Бурмака Т. М. Оцінка ефективності інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 91 – 98.
  14. Новікова М. М., Новіков А. О. Методичні основи оцінювання стану фінансово-економічної безпеки підприємств транспортної галузі. Наука та прогрес транспорту. – 2014. –№ 6 (54). – С. 42 – 49.
  15. Новікова М. М. Сучасні проблеми розвитку соціальної сфери міста. Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – Х. : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089). – С. 154 – 162.
  16. Новікова М. М. Фінансово-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті підприємства // Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – Х. : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 66 (1108). – С. 122 – 127.

  17. Новікова М. М. Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств // НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 17. Частина 3 – Херсон: ХДУ. – 2017. – С. 64-67.

  18. Новікова М.М., Запорожець Г.В. Маркетинговий підхід при ефективному менеджменті закладами вищої освіти
  19. Novikova  Маryna, Gaiduchenko  Svetlana Social potential of marketing communications in modern city

  20. Новікова М. М., Гайдученко С. О. Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 85 – 91. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз реферування та індексування Web of Science; Index Copernicus Journals Master List ( Польща)
  21. Новікова М. М. Генезис поняття «інтелектуальний капітал підприємства» // Інфраструктура ринку. – 2017. –№ 5. – С. 108 –112. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/5-2017
  22. Новікова М. М. Системне управління сталим розвитком організації  // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція (м. Харків, 7 – 8 квітня 2017 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 26 – 28. – Режим доступу: http://mmgh.kname.edu.ua/images/konf_stal_rozv_2017.pdf
  23. Chernov S. I. Social and cultural aspect of public management / S. I. Chernov, M. M. Novikova, S. O. Gaiduchenko // Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. – 2017. – № 1. – Р. 51 – 69.