Статьи:

 1. Одаренко Т. Е. Исследование особенностей функционирования производственного потенциала строительных бригад и их роль в оценке возможностей роста экономической результативности строительных организаций // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 59. – К.: Техніка, 2004. – С. 33-41.
 2. Одаренко Т. Е., Стадник Г.В., Киевец С.В. Задачи подготовки специалистов-эконо-мистов для строитель-ной отрясли на современном этапе развития экономики Украины // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 62. – К.: Техніка, 2005. – С. 43-56.
 3. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального стимулирования труда работников предприятия // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна: зб. наукових праць. № 663. – Харків, 2005. – С. 94-96.
 4. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 77. – К.: Техніка, 2006. – С. 230-234.
 5. Одаренко Т. Є. Про особливості формування тарифної системи оплати робітників будівельних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: 2007. – Т.5, №233.– С. 1300-1307.
 6. Одаренко Т. Є. Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства // Економіка та держава. – К.:, 2008. – №5. –
  С. 104-108.
 7. Одаренко Т. Є., Пасічний В. О. Оцінка виробничого потенціалу трудових колективів на підприємствах будівельної галузі // Україна: аспекти праці. – К.: 2008. – №1. – С. 45-50.
 8. Одаренко Т. Є. Методичні особливості визначення матеріальної відповідальності працівників структурних підрозділів будівельних підприємств // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 82. – К.: Техніка, 2008. – С. 322-326.
 9. Одаренко Т. Е. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 83. – К.: Техніка, 2008. – С. 333-337.
 10. Одаренко Т. Є. Розробка системи матеріальної відповідальності працівників з урахуванням особливостей будівельних підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №23. – С. 129-134.
 11. Одаренко Т. Є. Формування модифікованої ЗСП для будівельних підприємств з використанням моделі проекції оцінювання та стимулювання діяльності працівників // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. - №24. – С. 92-104.
 12. Одаренко Т. Е. Формирование модифицированной сбалансированной системы показателей для строительных предприятий // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 89 – К.: Техніка, 2009. – С. 152-160.
 13. Одаренко Т. Є. Удосконалення заробітної плати працівників з використанням оціночних показників як чинника інноваційного розвитку будівництва // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. № 92. – К.: Техніка, 2010. – С. 48-58.
 14. Одаренко Т. Є. Регіональні аспекти формування концепції сталого розвитку України // НТС Коммунальное хозяйство городов вып. 94. – К.: Техніка, 2010. – С. 183-187.
 15. Одаренко Т. Є. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівельній галузі // НТС Коммунальное хозяйство городов вып. 96 – К.: Техніка, 2010. – С. 424-429.
 16. Одаренко Т. Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України // НТЗ Комунальне господарство міст вип. 96 – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 460-464.
 17. Одаренко Т. Є. Сучасні особливості соціального інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х., 2010. – С. 25-28.
 18. Колективна монографія / за ред. О. В. Васильєва, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – «Менеджмент регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 333-370.
 19. Одаренко Т. Є. Оцінка і перспективи іпотечного кредитування в Україні // НТЗ Комунальне господарство міст № 98, – Х.: ХНАМГ, 2011. –
  С. 249-255.
 20. Одаренко Т. Є.Екологічні аспекти аналізу господарської діяльності будівельного підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості № 34. – Х.:УДАЗТ, 2011. – С. 315-317.
 21. Колективнамонографія «Менеджмент міського розвитку» / за ред.
  О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 150-181.
 22. Одаренко Т. Е. Современные проблемы энергоресурсосбережения в строительной отрасли // Сборник докладов «Актуальные проблемы экономического развития» междунар. заочной научно-практ. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2013. – Ч2.– С. 97-102.
 23. Одаренко Т. Е.  Житлова нерухомість м. Харкова: стан, проблеми, перспективи

Матеріали конференцій

 1. Одаренко Т. Е., Стадник Г. В., Киевец С. В. Задачи подготовки специалистов-экономистов для строительной отрясли на современном этапе развития экономики Украины // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2004. – С. 76-79.
 2. Одаренко Т. Е. Гендерное измерение трудовой мотивации в сфере строительного производства // Матеріали Міжнародної науч.-практ. конф. – Х.: ХДАМГ, 2004. – С. 174-182.
 3. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального обеспечения мотивации высоких результатов трудовой деятельности работников строительных предприятий // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2005. – С. 73-74.
 4. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Механизм материального стимулирования труда работников предприятия // Материалы междунар. науч.-теор. конф. – Х.: ХНУ им. Каразина, Национальный фармацевтический университет, Северо-восточный научный центр НАН и МОН Украины, 2005. – С. 62-63.
 5. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 121-123.
 6. Одаренко Т. Е., Пасичный В. А. Специфика оценки и стимулирования качества выполненых строительно-монтажных работ // Материалы конф. –ХНАГХ, 2006. – С. 133-134.
 7. Одаренко Т. Е. Гендерное равенство как фактор оптимизации трудовой мотивации в строительном производстве // Материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. «Гендерная політика міст: історія та сучасність» – Х.:ХНАМГ. – С. 96-101.
 8. Одаренко Т. Е. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях // Междунар. науч.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2007. – С. 63-65.
 9. Одаренко Т. Є.Методичні особливості визначення матеріальної відповідальності працівників структурних підрозділів будівельних підприємств // Материалы междунар.науч.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 80-82.
 10. Одаренко Т. Є.Формування механізму оцінювання та стимулювання працівників будівельних підприємств // Материалы конф. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 110-111.
 11. Одаренко Т. Е. Усовершенствование заработной платы работников как фактор инновационного развития строительства // Материали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАГХ, 2009. – С. 146-147.
 12. Одаренко Т. Є. Регіональні проблеми концепції сталого розвитку України // Материалы УІІІ международной науч.-практ. конф. «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития». – Х.: ХНАГХ – С. 110-111.
 13. Одаренко Т. Є. Деякі проблеми розвитку економічної кризи у будівельній галузі України // Материалы ХХХУ науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, ч.3 Экономические науки. – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 213.
 14. Одаренко Т. Є. Про деякі проблеми енергоресурсозбереження в будівництві // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсо-збереження в будівельній галузі» – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 34.
 15. Одаренко Т. Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні проблеми та перспективи розвитку ЖКГ на сучасному етапі». – Х.: ХНАМГ, 2010 – С. 380-382.
 16. Одаренко Т. Є. Оцінка і перспективи іпотечного кредитування в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека», ХНАМГ, 2011. – С. 76.
 17. Одаренко Т. Є.Проблеми удосконалення дозвільної системи в будівництві // Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку». – Х.: ХНАМГ, 2011. – С. 103-104.
 18. Одаренко Т. Є.Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасна економічна наука: теорія і практика». – Полтава: ПНТУ
  ім. Ю. Кондратюка, 2011.
 19. Одаренко Т. Є. Перспективи регіонального розвитку будівельної галузі України // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 56-58.
 20. Одаренко Т. Є. Перспективи розвитку екологічної безпеки регіонів України // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 90-91.
 21. Одаренко Т. Е., Одаренко А. А. Экономико-экологические аспекты развития промышленных городов // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 112- 114.
 22. Одаренко Т. Е. Первичныйрынокнедвижимости г. Харьковав посткризисныйпериод // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 5-7.
 23. Одаренко Т. Е. Передумови та перспективи розвитку будівельного комплексу України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 14-15.
 24. Одаренко Т. Е. Формирование инвестиционной политики на городском пассажирском транспорте // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 104-105.

Научно-методические работы.