Кафедра менеджменту і публічного адміністрування є провідною кафедрою факультету менеджменту, на якій готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності, державного управління, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад за 9-тю освітніми програмами:      

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
  Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітня програма «Менеджмент організацій міського господарства»
 Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітня програма «Менеджмент міжнародних компаній» 
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
  ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
 Спеціальність 073 «Менеджмент»   Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»   Освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»
  ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ​
 Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова прогрма підготовки доктора філософії (PhD)

 Спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»
 Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На кафедрі працюють за основним місцем роботи 18 науково-педагогічних працівників, в тому числі 6 докторів наук з економіки та державного управління. Всі викладачі кафедри є досвідченими висококваліфікованими фахівцями в галузях управління та адміністрування, публічного управління та адміністрування. Кафедра готує фахівців зі спеціальностей 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування».

завкафКафедру очолює Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, під керівництвом якої активно розвивається освітньо-методична, наукова та міжнародна діяльності кафедри. Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідних робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій», керує науково-дослідною роботою кафедри «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика».

Поєднання кращих національних традицій вищої школи з європейськими стандартами вищої освіти, теоретичного навчання з практичною підготовкою (державною та іноземними мовами), очної та заочно-дистанційної формами навчання, активна співпраця з роботодавцями дає можливість готувати фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування, які мають попит на сучасному ринку праці, в організаціях державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах міського господарства, в бізнес-структурах, ІТ-компаніях, об’єднаних територіальних громадах.

Провідні викладачі кафедри проходять освітньо-наукове стажування в університетах Європи, а найкращі студенти мають можливість навчатися за кордоном за програмами кредитної мобільності і подвійних дипломів. Студенти, які навчаються на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, де займають перші та призові місця. Викладачі і студенти кафедри менеджменту і публічного адміністрування проводять разом час не тільки в освітньому і науковому процесах, а й беруть активну участь в різних молодіжних конкурсах, культурних і спортивних заходах, науково-практичних конференціях і семінарах, днях і тижнях кафедри, а також проводять час просто на природі, що дає їм можливість краще узнати себе і один одного, налагодити партнерські і дружні відносини та наповнює професійну діяльність людським змістом, радістю спілкування, мотивує до саморозвитку.

 

 

Вчитися та працювати на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування престижно!