Бєльська Тетяна ВалентинівнаДоцент кафедри менеджменту і адміністрування, доктор наук з державного управління (2017 р.).

У 1994 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «вчитель історії, методист з виховної роботи».

1993-2000 рр. – вчитель історії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з ліцейними класами № 17.

З 2000 р. по 2007 р. працювала на різних посадах в органах місцевого самоврядування.

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: магістратуру – у 2006 році за спеціальністю «державне управління», отримавши кваліфікацію «магістр державного управління», спеціалізація «політика європейської інтеграції»; аспірантуру – у 2010 р.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту».

Після закінчення інституту працювала доцентом кафедри політології та філософії у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ), доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2015 – 2016 рр. – завідуюча відділом досліджень громадянського суспільства ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка».

З 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ ім.О.Бекетова.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

Викладає навчальні курси: «Муніципальний менеджмент», «Вступ до фаху», «Теорія організації».

Стажування за кордоном:

 • «VІІ Українська школа самоврядування» (Польща, м. Варшава, 23 – 30 травня 2009 р.),

 • стажування в Німеччині на запрошення ГО «Дружба сердець» (м. Марбург, 26 квітня – 10 травня 2010 р.),

 • освітня поїздка-стажування на запрошення НГО «Україна в Європі» (Італія, 30 березня – 6 квітня 2013 р.),

 • освітня поїздка-стажування з питань політичних систем та державного управління в Німеччині, Франції, Бельгії, Польші в рамках програми Європейських студій (2 – 9 лютого 2014 р.),

 • освітня поїздка-стажування в політичних установах ЄС (ООН, Рада Європи) – Відень-Женева-Страсбург-Нюрберг на запрошення НГО «Україна в Європі» (12 – 18 липня 2015 р.),

 • Літній інститут громадянської освіти (Summer Institute of Civic Studies, DAAD (25 лип. – 5 серп. 2016 р., м. Аугсбург, Німеччина)).

Громадська діяльність:

 • голова обласного осередку Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління,

 • З 2014 р. член ГО «Українська асоціація європейських студій».

Автор понад 120 наукових праць та навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: публічна влада, публічне управління, державна політика, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, глобалізація, архетипіка.

Основні наукові публікації:

 1. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Серія “Відкрита дослідницька концепція”).

 2. Державна політика і демократичне урядування: становлення та взаємовплив : підручник / авт. кол. : Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички, В. А. Шахова. – К. : “К.І.С.”, 2016. – С. 185–201. (264 с.).

 3. Бєльська Т. В. Публічність як ознака суспільно-політичних явищ / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 2(10) – С.16–20.

 4. Бєльська Т. В. Комунікація влади та громадськості в інформаційному суспільстві / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 3(11) – С.163–169.

 5. Бєльська Т. В. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2013. – № 1(13) – С.60–66.

 6. Бєльська Т. В. Публічна політика і система владно-суспільних відносин: архетипний підхід / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск. – Червень, 2013. – С. 93–99.

 7. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу / Т. В. Бєльська, Е. А. Афонін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 4. – С. 9–16.

 8. Бєльська Т. В. Фактори впливу на державну політику в період Постмодерну / Т. В. Бєльська // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. – С. 97–101. Режим доступу : http://www.academia.edu/9381155/Ціннісні_цілі_модернізації_регіональної_економіки_крізь_призму_принципу_розумної_спеціалізації_

 9. Бєльська Т. В. Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – № 2 (18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. – С. 14–22.

 10. Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип.  40. – Львів. : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 178–185.

 11. Бєльська Т. В. Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 3(19) – С.64–70.

 12. Бєльська Т. В. Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – спеціальний випуск. – Березень, 2015. – С. 8893.

 13. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 4(20) – С. 200–208.

 14. Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О.І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2015. – № 1 (47). – С. 276-282.

 15. Бєльська Т. В. Інституційний вимір глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. –  Вип.  44. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 71-81.

 16. Бєльська Т. В. Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу / Т. В. Бєльська // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 179-186.

 17. Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus)

 18. Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління” / Т. В. Бєльська // Державне будівництво : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/

 19. Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. :  ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.)

 20. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів : аналітична доповідь (на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”) / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. – К. : НІСД, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/gromadyanske_suspilstvo-3eeda.pdf

 21. Бєльська Т. В. Можливості місцевої влади у процесах адаптації ВПО у приймаючих громадах / Т. В. Бєльська // Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – С. 25-30. (140 с.)

 22. Бєльська Т. В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2017. – № 1. – С. 123-130.(Index Copernicus).– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2017_1_18

 23. Бєльська Т. В. Гранично допустимий ризик в процесі прийняття рішень / Т. В. Бєльська, Ю. В. Наплеков // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 2 (7) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С.77-90. - http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/05/Публічне-урядування-2-7-укр.pdf (Index Copernicus).

 24. Бєльська Т. В. Функціональні особливості інституційної поведінки суб’єктів глобального громадянського суспільства в зонах конфліктності / Т. В. Бєльська, Р.Р. Хасанов, // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 3 (8) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 32-42.- http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/07/Публічне-урядування-3-8_укр.pdf (Index Copernicus).

  Статті у збірниках наукових праць

  1. Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. : ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.) - http://www.cba.org.ua/images/stories/Monography_final_text.pdf

  2. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи / Т. В. Бєльська // Політологічні студії : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Поділ. : Вид-во К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2016. – Вип. 5. – С. 9-23.

  3. Бєльська Т. В. Особливості конфліктів і способів їх врегулювання в сучасному світі / Т. В. Бєльська, О.Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80.

  Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

  1. Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus) – http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_19

  2. Bielska T. V., Naplokov Y. V. (2017) Maximum allowable risk in decision making process, Public management. Volume 2 (7), P. 73-89. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/ 07/Англ.pdf (Index Copernicus)

  3. Bielska T. V., Khasanov R. R. Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones, Public management. Volume 3 (8), P. 33-42. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-3.pdf (Index Copernicus)

      Видання інших держав

 1. Бельская Т. В. Генезис властно-общественных отношений в процессе общецивилизационного развития / Т. В. Бельская // Научные ведомости БелГУ – Белгород : НИУ “БелГУ”, 2013. – № 23 (166). – Вып. 26. – С.183–188. – Серия : “Философия. Социология. Право”.
 2. Бельская Т. В. Конвергенция как процесс общественных отношений в эпоху глобализации / Т. В. Бельская // ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ : Գիտական հանդես (Публичное управление : научный журнал). – Երևան «Տիգրան Մեծ» (Ереван, Армения “Тигран Великий”). – 2014. – № 1–2. – С. 85–93.
 3. Bielska Tetiana. Information warfare as a way of implementing the state policy in the modern world // Regional Development and state administration in the context of general tendencies 21 century. – Eds . V . Szymańska. – Kh : Słupsk : Publishing House “ А DNDU”, 2015. – 192 р.
 4. Bielska Tetiana. Information resources as a strategic category of international relations and a method of influence on the state policy of the nation states / Tetiana Bielska // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. – 2015. – № 1. – Р. 5-17.
 5. Бельская Т. В. Глокализация как аспект глобальных трансформаций в современном мире / Т. В. Бельская // Мемлекеттік баскару жᶕне кымзет (Государственное управление и государственная служба) : международн. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – 2015. – № 4. – С. 118-126. – http://journal.apa.kz/images/books/4-2015/index.html

Автор более 120 научных и учебно-методических работ.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter