DSC 0008Гайдученко Світлана Олександрівна
Доцент кафедри менеджменту і маркетингу, кандидат наук з державного управління (2010 р.).
Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: вчитель історії та географії (денна форма) та за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін (заочна форма).
Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2007 році за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління.
У 2007-2010 рр. – Аспірантка Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
У 2010 р. Захистила дисертацію «Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби».
Після закінчення інституту працювала старшим викладачем кафедри «Публічного адміністрування та кадрової політики» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ) (2010 р. –  2012 р.).
У 2012– 2013 рр. – доцент кафедри «Управління проектами в міському господарстві і будівництві» в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова);
З 2013 р. – по теперішній час займає посаду доцента кафедри «Менеджменту і адміністрування» в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова). Викладає навчальні курси: «Державне та регіональне управління», «Вступ до спеціальності», «Регіональний менеджмент», «Електронне урядування», «Організаційна культура».
Наукові інтереси: державне управління, місцеве самоврядування, державна служба, управління персоналом, організаційна культура.
Автор 78 публікацій, з них 50 наукового та науково-методичного характеру (2 наукові розробки, 22 статті у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку), 28 праць навчально-методичного характеру. Розроблені та впроваджені 3 дистанційні курси.
Основні наукові публікації:


Наукові розробки:

  1. Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби : наук. розробка / В. М. Мартиненко, В. О. Євдокимов, Ю. Д. Древаль та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с.
  2. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового по- тенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Ко- нотопцева та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

Наукові статті:

  1. Гайдученко С.О. Інституалізація організаційної культури у публічному управлінні / С.О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45). –  С. 17-24.
  2. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко // Ефективність  державного  управління  [Текст]  :  зб.  наук.  пр.  Львівського регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного управління  при Президентові  України. —  Вип.  40  /  за  заг.  ред.  чл.-кор. НАН  України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 109 – 116.
  3. Гайдученко С.О. Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (60). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. –  С. 60-63.
  4. Гайдученко С.О. Специфіка організаційної культури  у публічному управлінні / С.О. Гайдученко //Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2015. – № 11. – С. 154-164.
  5. Gaiduchenko S. A. Organizational culture in public administration in the context of globalization and integration/ S. A. Gaiduchenko // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р. (P. 42-52)
  6. Гайдученко С.О. Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління [Електронний ресурс] / С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1. – Режим  доступу: http: // www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана.
  7. Гайдученко С.О. Освітянський  вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства / С.О. Гайдученко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України / голов. ред. проф. Серьогін С.М. - 2015. – № 1 (13). – Режим  доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/index.html. - Назва з екрана.

 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter