Новікова Марина Миколаївна

 

Новикова Марина Николаевна1

         Закінчила економічний факультет Харківського інституту інженерів комунального будівництва (1990 р., спеціальність "Економіка і організація будівництва"). Після закінчення інституту працювала інженером в науково-дослідному секторі в відділі науково-технічної інформації в Харківському інституті інженерів комунального будівництва. 

          В 1995 - 1998 роки - аспірантка Харківського державного економічного університету (ХДЕУ).
В 1999 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему "Організація управління розробками конкурентоспроможної продукції". З 1998 р. - викладач, доцент кафедр управління виробництвом, бізнесу та підприємництва, менеджменту в ХДЕУ.

      У 2010 р. захистила дисертацію доктора економічних наук на тему "Методологічне забезпечення системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств". З 2010 р. обіймала посади завідувачки кафедр менеджменту і маркетингу, управління проектами в міському господарстві і будівництві; менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні дисципліни "Вступ до менеджменту"; "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент", "HR-менеджмент."

      Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем розвитку менеджменту і адміністрування на центральному, місцевому рівнях і рівні суб'єктів господарювання, створення сприятливих економіко-правових умов їх діяльності. Активно працює над пошуком шляхів розвитку трудового потенціалу людських ресурсів його ефективного використання на основі економіки знань. Очолювала науково-дослідну роботу на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на тему «Проведення досліджень і підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільним майном багатоквартирних будинків», кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів». На цей час Новікова М. М. очолює науково-дослідну роботу кафедри на тему «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія, практика». Під науковим керівництвом Новікової М. М. захищені шість дисертацій кандидатів економічних наук і одну – доктора економічних наук за спеціальністю 073 «Менеджмент».

     Входила до складу робочої групи з розробки освітньої програми з підготовки магістрів «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами», «Адміністративний менеджмент», гарант освітньої програми підготовки магістрів «Менеджмент організацій і адміністрування».

        Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, підкомісії 073 «Менеджмент» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04. - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій». Має п’ять авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права на наукові та навчально-методичні твори.

            Нагороджена Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом».

            Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of science

1. Novikova M. Implementation of principles of network central management in the activity of modern business structures / Borovyk M., Kozyrieva O. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2021. – № 2 (37). – С. 343 – 350.

2. Новікова М. М. Економіка знань як парадигма сталого соціально-економічного розвитку економіки та суспільства (Еconomics knowledge as a paradigm of sustainable socio-economic development of economics and society) / М. М. Новікова, М. В. Боровик, О. В. Козирєва, А. Б. Ольховська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2018. Т. 4, № 27. –  С. 505 – 512.

3. Новікова М. М. Методичний підхід до оцінювання фінансового стану організації (Methodical approach to evaluation of the financial state of organization) / М. М. Новікова, Д. А. Новіков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць – 2018. Т. 1, № 24. –  С. 147 – 152.

4. Новікова М. М. Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті (Social potential of marketing communications in modern city) / М. М. Новікова, С. О. Гайдученко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 85 – 91.

5. Новікова М. М. Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту (The basic principles of behavioral risk management improvement) / В. М. Бабаєв, А. В Діоба // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6 (156). – С. 322 – 328.

В фахових виданнях України:

1. Новікова М. М. Механізм управління логістичними витратами на промисловому підприємстві / Н. О. Кондратенко, М. В. Волкова // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, 2018. – Вип. 49. – С. 91 – 98.

2. Новікова М. М. Генезис поняття «інтелектуальний капітал підприємства» / М. М. Новікова // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 5. – С. 108 – 112.

3. Новікова М. М. Соціальні та культурні аспекти публічного менеджменту (Social and cultural aspect of public management) / Чернов С. І., Гайдученко С. О. // Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. – 2017. – № 1. – Р. 51 – 69.

4. Новікова М. М. Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств» / М. М. Новікова // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія Економічні науки. - 2016. - ч. 3, в. 17. - С. 64 - 67.

Міжнародні та всеукраїгські науково-практичні конференції:

1. Novikova, M., Kozyrieva О., Monastyrskyi, G., Novikov, D., Mazur, A. Innovative Approaches to Economic Development of the Regions of Ukraine. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 2019. 9791-9803. URL

2. Новікова М.М. Реформування вищої освіти - запорука сталого розвитку економіки та суспільства / М.М. Новікова, М.В. Боровик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методичні засади розробки стандартів нового покоління»; Одеський державний екологічний університет, Одеса: 2019. – 48 с. - С. 26 - 28.

2. Новікова М. М. Використання компонентної структури трудового потенціалу персоналу в менеджменті організації / М. М. Новікова // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – С. 123 – 125.

3. Новікова М. М. Адаптація системи управління організації до викликів середовища / М. М. Новікова // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Полтава, 26 жовтня 2017 р.), Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А. Ф., 2017. – С. 141 – 143.

4. Новікова М. Впровадження методів поведінкової економіки до культурної спадщини як суспільного блага (Applying behavioral economy to cultural heritage as public good) / C. Добрічик, А. Діоба // IX Міжнародна конференція Академічної асоціації «Економічна психологія» (м. Гданськ, Польща, 8 – 9 травня, 2015). – С. 30 – 31.

Монографії:

1. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с., С. 20-37.

2. Novikova M., Kondratenko N., Volkova M. State support of management the resource providing of machine-building complex of the Ukraine: монографія. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi., ISMA University, Riga (Latvia) 2019. – Р.20 – 33.

3. Novikova M, Kondratenko N, Gnatenko M. Methodical approach to determining the reserves of increasing efficiency innovative activity of industrial enterprise // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p., Р. 320-333.

4. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія. [В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. І. Чернов та ін.]. – Харк.нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019, 238 с. п.р. 1.1. Соціокультурний аспект публічного управління в умовах сталого розвитку.

5. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія За заг. ред. проф. М. М. Новікової ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. Загальна редакція, вступ, висновки, п.2.1 (С. 5 – 6; 102 – 117; 218 – 221).

6. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. Розділ 4. п. 4.2 (С. 253 – 273).

7. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу: монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 248 с.

8. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія / М. М. Новікова, Л. О. Мажник. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 215 с.

9. Системне управління трудовим потенціалом підприємства: Монографія / М. М. Новікова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 212 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Новікова М. М. Організація виробництва : навч. посібник / М. М. Новікова, М. В. Боровик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.

2. Документооборот у системі праці менеджера з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» : навчальний посібник / В. .М. Гриньова, М. М. Новікова, А. О. Гідзула, О. Ф. Доровськой, О. В. Іванісов– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 308 с.

3. Новікова М. М. Державне регулювання економіки : підручник / Гриньова В. М., Новікова М. М. – К. : «Знання», 2008. – 398 с.